PL | EN | RU | FR
Zapytania ofertowe archiwalne

 ue_lo.jpg

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Dotyczy: projektu nr WND – RPLD. 03.02.00-00-476/12

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”   współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw,PPHU „CORIN” Sp. J. B. i M. Hanczka pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert na usługę przygotowania katalogu z kolekcją wiosna 2015.

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrano ofertę firmy Pracownia Fotograficzna Marcin Witkowski  z siedzibą w Woli Kazubowej.

 ue_lo.jpg

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 02/2014 Z DNIA 3 CZERWCA 2014 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice, ul. Podmiejska 103, NIP 731–13–09–973, REGON 471374780 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „ Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/  W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/  Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/  Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie katalogu promocyjnego z kolekcją wiosna 2015:

a/ Sesja:

            - wykonanie 50 – 70 zdjęć z przekazaniem autorskich praw majątkowych,

            - zaangażowanie do części zdjęć modelek,

            - organizacja sesji (w tym zaangażowanie ekipy zdjęciowej, aranżacja sesji, wynajem obiektu)

b/ Katalog:

            - format – 210 x 150 mm / pion  lub  150 x 210 mm / poziom,

            - nakład – 8000,00 szt.,

            - objętość – okładka 4 str. + środek 64 (+/- 10 stron w zależności od projektu graficznego katalogu),

            - papier – okładka kreda mat 200 g,

            - papier – środek kreda mat 115 g,

            - kolory – okładka 4/4 + lakier dyspersyjny bł 1/1,

            - kolory – środek 4/4 + lakier dyspersyjny bł. całość,

            - introligatornia – zszywanie zeszytowe, 2 zszywki,

            - przygotowanie: projekt i kreacja,

            - przygotowanie graficzne i obróbka zdjęć, fotomontaże,

            - skład komputerowy,

            - proofy A3 x 2 szt.,

            - płyty CTP

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/ Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).

b/ Punkty dla oferty następnej przyznane zostaną wg wzoru:

                                  

Cena najniższa

                                   -----------------------   x   waga kryterium ceny

                                   Cena oferowana

 

c/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/ Termin realizacji sesji: do 14 czerwca 2014 roku.

b/ Termin przedstawienia projektu katalogu: do 15 lipca 2014 roku.

c/ Termin wykonania katalogu: do 30 lipca 2014 roku.

d/ Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

e/  Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/  W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który posiada doświadczenie w realizacji minimum 10 sesji zdjęciowych dla branży bieliźniarskiej.

b/  Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/   Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

d/  Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2014 roku o godzinie 16:00.

e/  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 11 czerwca 2014 r.

f/  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7 . Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/  Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul.Podmiejska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

 ue_lo.jpg

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/2014 Z DNIA 3 STYCZNIA 2014 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice, ul. Podmiejska 103, NIP 731–13–09–973, REGON 471374780 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „ Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/  W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/  Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/  Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a/ Zamówienie obejmuje organizację udziału firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka w targach Textillegprom Moskwa, Rosja, edycja wiosna 2014 roku. (18-21 luty 2014 r.)

b/ Zakres usługi:

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej 28 m2,

- zabudowa stoiska,

- obsługa techniczna,

- wpis do katalogu targowego,

- wstęp na targi / wystawy (1 osoba),

- opłata rejestracyjna.

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/ Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).

b/ Punkty dla oferty następnej przyznane zostaną wg wzoru:

                                  

Cena najniższa

                                   -----------------------   x   waga kryterium ceny

                                   Cena oferowana

 

c/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/ Termin wykonania do 18 lutego 2014 roku.

b/ Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

c/  Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/  W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b/  Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/   Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

d/  Termin składania ofert upływa dnia 17 stycznia 2014 roku o godzinie 16:00.

e/  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 17 stycznia 2014 roku o godzinie 16:30.

f/  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7 . Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/  Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul.Podmiejska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

SKLEP ONLINEKOLEKCJEIDEALNY BIUSTONOSZFIRMASALONYKONTAKT