PL | EN | RU | FR
Regulamin Karty podarunkowej
CORIN
Regulamin Karty podarunkowej
Data 08.12.2015
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – Corin Sp. J. z siedzibą w Pabianicach, pod adresem: ul Podmiejska 103, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087551, NIP: 731-13-09-973, REGON: 471374780, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
  2. Salon Corin – sklep firmowy Corin położony w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 48.
  3. Karta Podarunkowa – bon towarowy, mogąca mieć postać:
   1. bonu towarowego wydanego na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w Salonie Corin w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego,
   2. bonu towarowego w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.e-corin.eu w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego,
  4. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie wskazanej na Karcie Podarunkowej.
  5. Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Corin lub sklepie internetowym.
  6. Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Salonie Corin lub w sklepie internetowym.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonie Corin (karta podarunkowa określona w ust. 1 lit. c ppkt i) albo sklepie internetowym (karta podarunkowa określona w ust. 1 lit. c ppkt Ii). Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości wskazanej na Karcie Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonie Corin albo w sklepie internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej określonej w ust. 1 lit c ppkt i jest możliwe wyłącznie w Salonie Corin, zaś określonej w ust. 1 lit c ppkt ii w sklepie internetowym.
 5. W przypadku nabycia karty podarunkowej, o której mowa w ust. 1 lit c ppkt ii zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać wydana w zamian za inną kartę podarunkową.
 7. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 8. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 9. Karta Podarunkowa określona w ust 1 lit c ppkt i może być wykorzystana wyłącznie w Salonie Corin w Pabianicach, ul. Lutomierska 48, zaś Karta Podarunkowa określona w ust. 1 lit. c ppkt ii w sklepie internetowym.
 10. Karta Podarunkowa ważna jest do daty podanej podczas nabywania Karty. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów.
 11. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.
 12. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić na Karcie (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt i) zaś w przypadku karty określonej w ust. 1 lit c ppkt ii zostanie podana wraz z wygenerowanym kodem. Po upływie terminu Karta Podarunkowa traci ważność a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.
 13. Karta Podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupów. Niewykorzystana wartość nie może być wymieniona na gotówkę lub zwrócona Nabywcy.
 14. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 15. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość wskazana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej (w przypadku karty określonej w ust. 1 lit. c ppkt i) albo za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej, przelewem lub za pobraniem (w przypadku Karty Podarunkowej określonej w ust. 1 lit. c ppkt ii).
 16. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. W takiej sytuacji karta nie podlega zablokowaniu, ani zastrzeżeniu.
 17. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 18. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
  3. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 19. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w Salonie Corin bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt i) albo po przesłaniu reklamacji na wskazany na stronie sklepu internetowego adres email bądź przesłanej na wskazany powyżej adres biura Wydawcy (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt ii).
 20. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt i) albo do dostarczenia Wydawcy informacji o kodzie, którego nieprawidłowość dotyczy (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt ii). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków wskazanych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej przedłużonemu o czas od chwili złożenia reklamacji do dnia wydania nowej karty.
 21. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
 22. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Kart Podarunkowych zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej Nabywca może dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Możliwy jest także zwrot w postaci wydania nowej karty podarunkowej o wartości karty wykorzystanej do dokonania zakupu zwracanego produktu.
 23. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową zostaje zwrócona w formie Karty podarunkowej i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Karta pozostaje do wykorzystania do momentu upływu pierwotnego terminu ważności Karty Podarunkowej określonej przy jego zakupie, przedłużonemu o czas od chwili złożenia reklamacji do dnia wydania nowej karty.
 24. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą. Karta podarunkowa stanowi bon towarowy.
 25. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 26. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 27. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy, a także na stronach internetowych www.corin.eu oraz www.e-corin.eu. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 29. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonie Corin oraz na stronach internetowych www.corin.eu i www.e-corin.eu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.12.2015 r.
SKLEP ONLINEKOLEKCJEIDEALNY BIUSTONOSZFIRMASALONYKONTAKT