PL | EN | RU | FR
Zapytania ofertowe


UE_N.jpg

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Dotyczy: projektu nr WND – RPLD. 03.02.00-00-476/12

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”   współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw,PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert na usługę przygotowania katalogu z kolekcją jesień/zima 2014-15

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrano ofertę firmy Pracownia Fotograficzna Marcin Witkowski  z siedzibą w Woli Kazubowej.

 


 

ue_new.jpg

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 01/2014 Z DNIA 3 STYCZNIA 2014 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodniez „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice, ul. Podmiejska 103, NIP 731–13–09–973, REGON 471374780 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a/Zamówienie obejmuje organizację udziału firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka w targach Textillegprom Moskwa, Rosja, edycja wiosna 2014 roku. (18-21 luty 2014 r.)

b/Zakres usługi:

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej 28 m2,

- zabudowa stoiska,

- obsługa techniczna,

- wpis do katalogu targowego,

- wstęp na targi / wystawy (1 osoba),

- opłata rejestracyjna.

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).

b/Punkty dla oferty następnej przyznane zostaną wg wzoru:

                                  

Cena najniższa

                                   -----------------------   x   waga kryterium ceny

                                   Cena oferowana

 

c/Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/Termin wykonania do 20 stycznia 2014 roku.

b/Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

c/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b/ Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/  Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

d/ Termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2014 roku o godzinie 16:00.

e/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 14 stycznia 2014 roku o godzinie 16:30.

f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul. Lutomierska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

 

 ue_new.jpg

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 04/2013 Z DNIA 21 LISTOPADA 2013 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodniez „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice, ul. Podmiejska 103, NIP 731–13–09–973, REGON 471374780 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie katalogu promocyjnego z kolekcją jesień/ zima 2014-15:

a/Sesja:

            - wykonanie 50 – 70 zdjęć z przekazaniem autorskich praw majątkowych,

            - zaangażowanie do zdjęć modelki,

            - organizacja sesji (w tym zaangażowanie ekipy zdjęciowej, aranżacja sesji, wynajem obiektu)

b/ Katalog:

            - format – 210 x 150 mm / pion  lub  150 x 210 mm / poziom,

            - nakład – 8000,00 szt.,

            - objętość – okładka 4 str. + środek 64 (w zależności od projektu graficznego katalogu ilość stron może ulec zmianie),

            - papier – okładka kreda mat 200 g,

            - papier – środek kreda mat 115 g,

            - kolory – okładka 4/4 + lakier dyspersyjny bł 1/1,

            - kolory – środek 4/4 + lakier dyspersyjny bł. całość,

            - introligatornia – zszywanie zeszytowe, 2 zszywki,

            - przygotowanie: projekt i kreacja,

            - przygotowanie graficzne i obróbka zdjęć, fotomontaże,

            - skład komputerowy,

            - proofy A3 x 2 szt.,

            - płyty CTP

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).

b/Punkty dla oferty następnej przyznane zostaną wg wzoru:

                                  

Cena najniższa

                                   -----------------------   x   waga kryterium ceny

                                   Cena oferowana

 

c/Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/Termin realizacji sesji: do 8 grudnia 2013 roku.

b/ Termin przedstawienia projektu katalogu: do 2 stycznia 2014 roku.

c/ Termin wykonania katalogu: do 16 stycznia 2014 roku.

d/Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

e/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który posiada doświadczenie w realizacji sesji zdjęciowych dla branży bieliźniarskiej.

b/ Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/  Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

d/ Termin składania ofert upływa dnia 28 listopada 2013 roku o godzinie 16:00.

e/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 29 listopada 2013 r.

f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul.Podmiejska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

 


UE_N.jpg

 

 

Pabianice, 14 czerwca 2013 roku

Dotyczy: projektu nr WND – RPLD.03.02.00-00-476/12

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”  współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw,
PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert na usługę przygotowania katalogu z kolekcją wiosna 2014..

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrano ofertę firmy Pracownia Fotograficzna Marcin Witkowski  z siedzibą w Woli Kazubowej.

 

 

 


 

UE_N.jpg

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 03/2013 Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodniez „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice, ul. Podmiejska 103, NIP 731–13–09–973, REGON 471374780 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  
DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie katalogu promocyjnego z kolekcją wiosna 2014:

a/ Sesja:

            - wykonanie 40 – 50 zdjęć z przekazaniem autorskich praw majątkowych,

            - zaangażowanie modelek,

            - organizacja sesji (w tym zaangażowanie ekipy zdjęciowej, aranżacja sesji, wynajem obiektu)

b/ Katalog:

            - format – 210 x 150 mm / pion  lub  150 x 210 mm / poziom,

            - nakład – 8000,00 szt.,

            - objętość – okładka 4 str. + środek 60 (w zależności od projektu graficznego katalogu),

            - papier – okładka kreda mat 200 g,

            - papier – środek kreda mat 115 g,

            - kolory – okładka 4/4 + lakier dyspersyjny bł 1/1,

            - kolory – środek 4/4 + lakier dyspersyjny bł. całość,

            - introligatornia – zszywanie zeszytowe, 2 zszywki,

            - przygotowanie: projekt i kreacja,

            - przygotowanie graficzne i obróbka zdjęć, fotomontaże,

            - skład komputerowy,

            - proofy A3 x 2 szt.,

            - płyty CTP

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/ Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).

b/ Punkty dla oferty następnej przyznane zostaną wg wzoru:

                                  

Cena najniższa

                                   -----------------------   x   waga kryterium ceny

                                   Cena oferowana

 

c/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/ Termin realizacji sesji: do 18 czerwca 2013 roku.

b/ Termin przedstawienia projektu katalogu: do 26 czerwca 2013 roku.

c/ Termin wykonania katalogu: do 3 lipca 2013 roku.

d/ Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

e/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który posiada doświadczenie w realizacji minimum 10 sesji zdjęciowych dla branży bieliźniarskiej.

b/ Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/  Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

d/ Termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca 2013 roku o godzinie 16:00.

e/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 14 czerwca 2013 r.

f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul.Podmiejska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

 

 

 

 

 


 

UE_N.jpg

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

 

Pabianice, 29 maja 2013 r.

Dotyczy: projektu nr WND – RPLD.03.02.00-00-476/12

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn.Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”  współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw,PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert na usługę zarządzania projektem.

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrano ofertę firmy ETL Finance Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi.

 

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w postępowaniu, wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.


 

UE_N.jpg

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 02/2013 Z DNIA 21 MAJA 2013 r.

 

W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.02.00-00-476/12oraz zgodniez „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka

95 – 200 Pabianice

ul.Podmiejska 103

NIP 731 – 13 – 09 – 973

REGON 471374780

zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój eksportu firmy
CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  DziałanieIII.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

b/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

c/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje kompleksowe zarządzanie i bieżące rozliczanie projektu, w tym w szczególności:

- przygotowanie dokumentów do procedury wyboru wykonawców/dostawców,

- wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością w projekcie (wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą),

- kompleksowe rozliczanie formalno - finansowe projektu (wnioski o płatność sprawozdawczo – finansowe),                                                                                                                                            

- monitorowanie projektu w celu zapewnienia zgodności z harmonogramem oraz wytycznymi programowymi,

- monitorowanie dokumentów kosztowych, wydatków projektowych, osiąganych wskaźników produktu i rezultatu,

- nadzór nad realizacją działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie.

 

Czas trwania projektu: od 1 marca 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

 

Projekt obejmuje wydatki w ramach udziału w siedmiu imprezach targowych zagranicznych,
w tym:

  1. Udział w targach Mode City Paryż (Francja), edycja jesień 2013 r.,
  2. Udział w targach Textillegprom, edycja jesień 2013 r.,
  3. Udział w targach  Salon de la Lingerie Paryż (Francja), edycja wiosna 2014 r.,
  4. Udział w targach Textillegprom, edycja wiosna 2014 r.,
  5. Udział w targach Textillegprom, edycja jesień 2014 r.,
  6. Udział w targach Salon de la Lingerie Paryż (Francja), edycja wiosna 2014 r.,
  7. Udział w targach Textillegprom, edycja wiosna 2015 r.,
  8. Przygotowanie materiałów promujących kolekcję stałą oraz kolekcję na sezon wiosna 2014,
  9. Przygotowanie materiałów promujących kolekcję stałą oraz kolekcję na sezon jesień 2014,
  10. Przygotowanie materiałów promujących kolekcję stałą oraz kolekcję na sezon wiosna 2015,
  11. Przygotowanie materiałów promujących kolekcję stałą oraz kolekcję na sezon jesień 2015.

 

4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny

a/Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny.

b/Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt 3 zapytania i z najniższą ceną.

 

5. Forma i termin wykonania zamówienia

a/Termin wykonania: do 30 maja 2015 roku.

b/Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert na poszczególne działania. 

c/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b/ Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.

c/  Ofertę można:

- złożyć osobiście w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, 95 – 200 Pabianice,
ul. Podmiejska 103,

- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod ww. adres,

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@corin.eu

e/ Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2013 roku o godzinie 16:00.

g/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PPHU „CORIN” Sp.J. B. i M. Hanczka, pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 29 maja 2013 r.

h/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy: 95 – 200 Pabianice, ul.Podmiejska 103,

- strony internetowej firmy: www.corin.eu

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.

 

8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:

Imię nazwisko: Bogumiła Jakubczak

Telefon: +48 42/215-57-88,

e-mail: handel@corin.eu

SKLEP ONLINEKOLEKCJEIDEALNY BIUSTONOSZFIRMASALONYKONTAKT